BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

BELEDİYELERDE AKILLI UYGULAMALARIN KULLANIMI

Birbirine bağlanan, ilişkilendirilen veri sistemleri, sahadan yönetim birimlerine veri gönderen IoT yani “Nesnelerin İnterneti” özellikli ürünler, kişilerin belediye hizmetlerine internetten ulaşıp gerekli hallerde internetten başvurularını da yapabildikleri web platformları ve mobil uygulamalar, harita sistemi entegrasyonlu bilgi sistemleri gibi akıllı uygulamalar yukarıda sıralanan ve çeşitlendirilebilecek amaçlara ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.

Cemil ÖZDEMİR, PCC Grup CEO, Elektronik&Haberleşme Mühendisi

Kent yönetimlerinde vatandaşa en yakın birimlerden biri belediyelerdir. Şehirlerin genel itibariyle sürekli artan nüfus oranları, kırsaldan şehirlere göç olgusu dikkate alındığında sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı ve benzeri birçok alanda hizmet sunumlarının her geçen gün daha zor hale geldiği ortadadır. Sundukları hizmetlerde teknolojiyi ve teknik yöntemleri kullanarak vatandaşın hizmetlere erişimini ve hizmetleri kullanımını kolaylaştıran belediyeler tarafından kullanılan uygulamalara “akıllı belediye uygulamaları” demek yanlış olmayacaktır.

Bu tür uygulamalar sayesinde kentlerin kalkınmasında teknolojiden faydalanıldığı gibi kıt kaynakların daha etkin kullanılması, vatandaş memnuniyetinin artırılması, belediye faaliyetlerinin daha katılımcı ve görülür hale getirilmesi, kentlerin turistik ve ekonomik cazibesinin artırılması, sosyo-kültürel anlamda tercih edilirliğinin yükseltilmesi gibi bir çok katkı sağlanabilmektedir.

Farklı ülkelerdeki uygulamalara bakıldığında da akıllı kent yatırımlarına önem verildiği, aşağıda sıralanan belli başlı amaçların güdüldüğü görülmektedir.

Yaşam kalitesinin yükseltilmesi,

Vatandaşın yaşadığı kente dair faaliyet ve kararlara daha yüksek katılım sağlaması,

Maliyet ve enerji tasarrufu sağlayan uygulamaların artırılması,

Çevre kirliliğinin, doğaya karbon salınımının azaltılması vb.

Birbirine bağlanan, ilişkilendirilen veri sistemleri (emlak, tapu, nüfus vb.), sahadan yönetim birimlerine veri gönderen IoT (Internet of Things) yani “Nesnelerin İnterneti” özellikli ürünler (akıllı sayaçlar, konum belirleme özellikli GPS’li bisikletler, park sensörleri vb.), kişilerin belediye hizmetlerine internetten ulaşıp gerekli hallerde internetten başvurularını da yapabildikleri web platformları ve mobil uygulamalar, harita sistemi entegrasyonlu bilgi sistemleri (otobüs, tren vb. geliş saatini, yerini takip) gibi akıllı uygulamalar yukarıda sıralanan ve çeşitlendirilebilecek amaçlara ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.

Akıllı hale getirilen uygulamalar ile ekonomi, mobil yaşam, çevre, yönetim, turizm, sağlık, güvenlik, ulaştırma gibi kent yaşamını şekillendiren faaliyetler ister istemez akıllı bir hüviyete, yapıya bürünmek durumundadır. Ekonomik akıllı hale geldiğinde beraberinde rekabet, üretim ve verimlilik artmakta, mobil yaşam akıllı hale geldiğinde toplumun katılımcı yönü gelişmektedir.

Türkiye İstatistik kurumunun verilerine göre ülkemiz nüfusunun % 90’dan fazlası belediyelerde yaşamaktadır. Turizm, göç vb. nedenlerle belediye sorumluluk alanlarındaki nüfus artışı hizmetlerin sunumunu oldukça güç hale getirebilmektedir.

Trafik sıkışıklığı, trafikte harcanan süre, doğaya salınan gaz gibi ulaşım sorunları için akıllı kavşakların geliştirilmesi, trafik sinyalizasyon kontrolü, park sistemleri, akıllı bisiklet gibi akıllı uygulamalar kullanılabilecektir. Artan enerji ve su talebinin karşılanması, bunların verimli kullanılması, kaçak kullanımların engellenmesi gibi hususlar için akıllı sayaç, şebeke ve su/enerji yönetimi gibi uygulamaların kullanılması mümkündür.

Çevre kirliliğinin önlenmesi için akıllı katı atık toplama, geri kazanma sistemlerinin kurulması, kent güvenliğinin sağlanması ve suç oranlarının azaltılması için akıllı güvenlik sistemlerinin, video izleme ve analiz teknolojilerinin, alarm sistemlerinin kullanılması, hizmetlerde plansızlığın önüne geçilmesi için bilgi sistemleri geliştirilmesi, kablosuz internet altyapısının yaygınlaştırılması, web ve mobil uygulamaların kullanımının artırılması belediye uygulamalarının akıllı hale getirilmesi için öngörülebilecektir.

Belediye alanlarında kullanılabilecek önemli akıllı uygulamalardan biri video izleme ve analitik sistemleridir. Güvenlik, hizmetlerin sunulması, hizmetlerin mevcut durumunun takip edilmesi, gerekli hallerde ilgili personelin belli konularda bilgilendirilmesi, ikaz edilmesi gibi hususlarda bu sistemler çok faydalı olacaktır. Görsel olarak yani video kaydı ile ilişkilendirilen bilgi ve olaylar hizmet kalitesinin artırılmasında önemli bir rol üstlenecektir.

Hareket, araç, insan algılayan analitik uygulamalar ile hareket, insan mevcudiyeti, yoğunluğu gibi veriler üzerinden daha stratejik planlamalar yapılması (kavşak, park vb. ihtiyacı, aydınlatma düzeni, sinyalizasyon gereği gibi), kişi sayma analiz modülleri ile hizmet sunulan yerlerdeki arz ve talep dengesinin gözetilmesi, kuyrukların önlenmesi, izdihamların önüne geçilmesi, hizmetten faydalanma oranının ve hizmete olan ihtiyaç düzeyinin tespit edilmesi gibi faydalar elde edilebilecektir.

Yüz tespiti ve tanıma, plaka tespiti ve tanıma gibi modüllerle gerek ulaşım olsun, gerekse insan ve araç trafiğinin rahatlatılması, kolaylaştırılması olsun değişik imkanlar vatandaşlara sunulabilecektir. Yüz tespit ve tanıma analitiği ile bazı belediye hizmetlerinin yüz kontrolü ile sunulması dahi mümkün görünmektedir. Bu tür bir işlev kimi zaman bu hizmetlerde görülen aksaklıkların hatta bazen sahtecilik eylemlerinin dahi önlenebilmesini sağlayacaktır.

Akılllı park sistemleri kapsamındaki plaka tespit ve tanıma uygulamaları kayıp, çalıntı, sahte plakalı araç gibi durumların ortaya çıkarılmasına yardımcı olacaktır. Bu tür analitik modüller stadyum, kongre merkezi, konferans salonu, sinema, tiyatro, kültür ve sanat faaliyetlerinin yapıldığı farklı yerlerde sunulan hizmetlerin değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde önemli rol oynayabilecektir.

Belli ödemelerin yapılması, ücretli bazı hizmetlerin sunulmasında POS cihazların entegrasyonu ve bunların video izleme sistemleri ile uyumlu hale getirilmesi ile hem bu hizmetlerin daha verimli sunulması hem de ilgili hizmetlere yönelik veri toplayarak hizmet kalitesinin analiz edilmesi, iyileştirilmesi mümkün olacaktır.

Aynı şekilde belediye hizmetlerinin sunulmasında, üst ve altyapı çalışmalarında, bakım ve onarım faaliyetlerinde gerek vatandaşların gerekse de çalışanların iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alındığının takip edilmesinde video izleme sistemleri oldukça yarar sağlayacak, gerekli hallerde video hatta ses ile ilişkilendirilmiş arşiv kayıtları alınmasını sağlayabilecektir.

Söz konusu sistemler ile merkezi izleme ve yönetim temin edebildiğiniz gibi çok sayıda monitörden oluşan izleme merkezinizde geniş ekranlarda, harita, kroki, bina planı vb. katmanlar üzerinde konuların takibi sağlanabilecektir. Otomatik olarak veya ilgili operatörlerin bizzat müdahalesi ile personel ve ilgili ekiplerin konulara sevki, bilgilendirilmeleri ve ikaz edilmeleri temin edilebilecektir.

Yangın, kartlı geçiş, akıllı kart, sensör, röle, barkod vb. entegrasyonlarla, başkaca veritabanları ile yapılan ilişkilendirmeler ile (tapu, emlak, su, nüfus vb.) video izleme sistemlerinden ikaz ve bilgilendirmeler almanız, zamanında ve doğru şekilde harekete geçebilmeniz imkan dahilindedir.

Belli üniformalara sahip personelin veya belli barkodlara sahip nesnelerin takibini yaparak denetim sağlamanız mümkündür. Terk edilmiş, unutulmuş hatta kasıtlı olarak bırakılmış şüpheli eşyaların tespiti ile hem güvenlik hem de hizmet sunumu açısından zamanında tedbirler alınabilecektir.

Akıllı belediyelere özgü yol haritasında birçok kilometre taşı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden birinin video izleme ve analitik sistemleri olduğunu söylemek makul bir yaklaşım olacaktır. Bu bağlamda alanında önde gelen ürünlerden biri olarak Trassir video izleme ve analitik yazılımları akıllı belediye uygulamalarının hem vazgeçilmez bir öğesi olabilecek hem de diğer uygulamalarla kolayca entegre edilerek uyumlu bir şekilde çalışabilecek uygulamalardır.

Gelecek daha akıllı, teknolojik uygulamalara gebedir. Belediyelerin bu değişim ve gelişime ayak uydurması, gerisinde kalmaması gittikçe daha çok önem kazanmaktadır. Gelecek onu görebilenlerin ve ona hazırlananların olacaktır.